Generic training


Календар на обуки


Почитувани инспектори, со цел најдобро да го испланирате своето време, во овој дел од веб страницата можете да го погледнете распоредот за одржување на Генеричките обуки, согласно динамиката предвидена во Годишната програма за генерички обуки за соодветната календарска година. Тука, на прегледен начин е прикажан временскиот распоред за реализирање на содржината на Програмата, времетраењето на темите, начинот на нивна реализација и сл.

Годишна програма


Во согласност со член 49 од Законот за инспекциски надзор, вие почитувани инспектори, имате право и должност континуирано професионално и стручно да се усовршувате и обучувате, во согласност со потребите на инспекциската служба во која сте вработени. Тоа се обезбедува преку генерички и специјализирани обуки, за кои програмите ги донесуваат Советот односно градоначалникот. Главната цел на Годишната програма за генерички обуки на инспекторите, е надградување на основните компетенции и вештини на инспекторите, со што ќе се овозможи постигнување на високи перформансии помош во нивниот професионаленразвој. Подолу можете да ја погледнете Генеричката програма за тековната, но и претходните години, со цел навреме да изберете најмалку три теми кои ќе ги вклучите во вашиот индивидуален план за стручно усовршување и обука, како што е пропишано со став (2) од членот 50 од Законот.

The web portal was developed with the support of the EBRD Project - "Support to improve effectiveness of the inspection services in Northern Macedonia ". The information published on this website does not reflect the views of the European Bank for Reconstruction and Development or the Government of Luxembourg.

Bul: Dame Gruev 3, block 2, local 5

1000 Skopje

Republic of North Macedonia

Contact telephone: +389 (0)2 3121 077

Email address: contact@is.gov.mk