Inspector License Exam


Календар за општ дел за испит


Почитувани кандидати за инспектори, со цел најдобро да го испланирате своето време, во овој дел од веб страницата можете да го погледнете распоредот за полагање на двата дела од испитот за стекнување со лиценца за инспектор. Општиот дел од испитот се полага во првата сесија, по завршување на тримесечната интерактивна обука на кандидатите за инспектори избрани преку постапка за вработување и кандидатите за инспектори вработени преку постапка за превземање на административен службеник.

Календар за практичен дел за испит


Практичниот дел од испитот се полага во првата закажана испитна сесија, по завршување на девет месечната практична работа и обука на работно место, под надзор на ментор во инспекциската служба каде е вработен кандидатот за инспектор, избран преку постапка за вработување, постапка за преземање на административен службеник и постапка за преземање на инспектор од една во друга инспекциска служба. Внимание: Доколку не го положите испитот за лиценца за инспектор имате право да полагате уште еднаш во првата наредна испитна сесија. Но, доколку и по втор пат не го положите испитот за лиценца за инспектор, тогаш ви престанува вработувањето во инспекциската служба.

Програма за испит


Согласно член 43 од Законот, испитот за стекнување со лиценца за инспектор се состои од општ и практичен дел и се полага според Програма за испит за лиценца – општ дел, која ја донесува Советот и Програма за испит за лиценца – практичен дел, што ја донесува раководителот на инспекциската служба. Подолу можете да ги погледнете соодветните програми за испит за лиценца, со цел да се запознаете со содржините и темите кои треба да ги совладате пред да го полагате испитот. Програмите за деветмесечната практична работа и обука на работното место, под надзор на ментор ги донесуваат раководителите на соодветните инспекциски служби.

The web portal was developed with the support of the EBRD Project - "Support to improve effectiveness of the inspection services in Northern Macedonia ". The information published on this website does not reflect the views of the European Bank for Reconstruction and Development or the Government of Luxembourg.

Bul: Dame Gruev 3, block 2, local 5

1000 Skopje

Republic of North Macedonia

Contact telephone: +389 (0)2 3121 077

Email address: contact@is.gov.mk