Regulations


Закон за инспекциски надзор

 

Во овој дел можете да ја прегледате (или „симнете“) последната консолидирана верзија на Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19), како и сите евентуални измени и дополнувања, вклучувајќи го основниот текст, подредени хронолошки.

Подзаконски акти од ЗИН

 

Во овој дел можете да ги прегледате (или „симнете“) последните консолидирани верзии на сите подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19), како и сите евентуални измени и дополнувања, вклучувајќи го основниот текст, подредени хронолошки.

Останати хоризонтални прописи

 

Во овој дел можете да ги прегледате (или „симнете“) последните консолидирани верзии на хоризонталните прописи кои се важни во работењето на инспекторите и инспекциските служби. Меѓу другото, тука се вклучени Законот за општа управна постапка, Законот за прекршоци, Законот за предлози и претставки, Уредбата за канцелариско и архивско работење и други, како и некои од поважните подзаконски акти кои произлегуваат од овие закони.

 

The web portal was developed with the support of the EBRD Project - "Support to improve effectiveness of the inspection services in Northern Macedonia ". The information published on this website does not reflect the views of the European Bank for Reconstruction and Development or the Government of Luxembourg.

Bul: Dame Gruev 3, block 2, local 5

1000 Skopje

Republic of North Macedonia

Contact telephone: +389 (0)2 3121 077

Email address: contact@is.gov.mk