СООПШТЕНИЕ


ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ „ПОДДРШКА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНОСТА НА ИНСПЕКЦИСКИТЕ СЛУЖБИ“, ИДЕАС ДЕПО ЗАЕДНО СО ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ ИЗРАБОТИЈА ЛИСТИ ЗА ПРОВЕРКА

Центарот за развојни политики ИДЕАС ДеПо во соработка со Инспекцискиот совет, во рамки на проектот „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби“ поддржан од Европската банка за обнова и развој ЕБРД, како дел од своите активности изработија 90 Листи за проверка (check lists), како обврска која  произлегува од новиот Закон за инспекциски надзор.

Целта на листите за проверка е да се олесни и усогласи инспекцискиот процес, тој да претставува  систем за проверка, а не систем за репресија и казнување. Листите  имаат и едукативна цел, односно со нив се зголемува униформираноста и свесноста кај субјектите на надзор и нивно доброволно усогласување со конкретните законски обврски , а воедно со нив се постигнува и поголема транспарентност при спроведување на инспекциската постапка.

Освен листите за проверка изработени во рамки на проектот „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби“, се изработија и листи за проверка од страна на самите инспекциските служби.

Листите за проверка се објавени на веб страниците на инспекциските служби, како и на веб страниците на Инспекциски совет и Центарот за развојни политики ИДЕАС ДеПо.

The web portal was developed with the support of the EBRD Project - "Support to improve effectiveness of the inspection services in Northern Macedonia ". The information published on this website does not reflect the views of the European Bank for Reconstruction and Development or the Government of Luxembourg.

Bul: Dame Gruev 3, block 2, local 5

1000 Skopje

Republic of North Macedonia

Contact telephone: +389 (0)2 3121 077

Email address: contact@is.gov.mk