Inspektorët


Почитувани инспектори,

Согласно член 3, точка 3 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19), „инспектор е службено лице со овластувања, одговорности, права и обврски утврдени со закон, кое врши инспекциски надзор“. Во тој контекст, вие инспекторите имате самостојност и независност во вршењето на инспекцискиот надзор и во преземањето на инспекциски мерки утврдени со закон, се разбира во рамките на овластувањата и надлежностите кои се утврдени со овој или друг закон.

Законот посветил големо внимание на вас и многу прецизно и детално ги пропишал вашите права, но и обврски. Тие се детално регулирани во поглавјата VI – IX. Новиот закон прави голема реформа во системот на вработувањето на инспекторите и во овој дел тој се применува за сите инспектори вработени во инспекциските служби на централно и на локално ниво. Со членот 38 од законот јасно се утврдува дека инспекторите се, пред сѐ, административни службеници од категориите Б и В. Дополнително, во согласност со Законот за административни службеници, во членот 39 од законот се опишани звањата за инспекторите утврдени.

 

 

Portali ueb u krijua me mbështetjen e Projektit të BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetintë shërbimeve të inspektimit në Maqedoninë Veriore ". Informacioni i publikuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë Veriore

Telefoni i kontaktit: +389 (0)2 3121 077

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk