Search inspector


Ju lutemi zgjidhni Shërbimin e Inspektimit:

Ju lutemi zgjidhni komunën tuaj ose atë që është më afër vendbanimit tuaj:

Emri dhe mbiemri dhe detajet e kontaktit të inspektorëve të gjetur

Emri dhe mbiemri Numri i telefonit Email

Portali ueb u krijua me mbështetjen e Projektit të BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetintë shërbimeve të inspektimit në Maqedoninë Veriore ". Informacioni i publikuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë Veriore

Telefoni i kontaktit: +389 (0)2 3121 077

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk