Submit an online complaint to the Inspection Board


 

Во согласност со член 18, став (1), точка 19, од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 102/2019), Инспекцискиот совет: „постапува по претставки од физички или правни лица, поврзани со работата на инспекторите, инспекциските служби и/или субјектите на инспекциски надзор“. Во овој контекст, како претставка се смета и секој предлог односно иницијатива за вршење на инспекциски надзор.

Сакаме да Ви укажеме дека во согласност со член 2, став (2) од Законот за инспекциски надзор, Инспекцискиот совет има надлежност која се однесува на инспекциските служби од централната власт, но, не и на инспекциските служби од локалната власт. Затоа, доколку Вашата претставка е поврзана со работата на општинските инспектори и инспекциските служби организирани во рамките на единиците на локалната самоуправа, Ве молиме истата да ја доставите до соодветната општинска администрација.

Преку оваа веб услуга, Ви нудиме можноствашата претставка да ја поднесете онлајн. Ве молиме при одговарањето на поставените прашања да дадете точни и исцрпни одговори, со што ќе ни овозможите на најбрз и најефикасен начин да постапиме по вашата претставка.

Инспекцискиот совет обезбедува целосна доверливост на сите информации, а податоците кои ќе ги поднесете ќе бидат искористени исклучиво за потребите на постапувањето по вашата претставка и ниту за една друга цел.

 

Please select whose job your application is related to:
(МK) Ве молиме внесете ги следните податоци за документот поврзан со работата на инспекторот


(МK) Ве молиме внесете ги следните податоци за субјектот на надзор:


(МK) Полињата со * се задолжителни.
(МK) Ве молиме внесете ги следните податоци за документот поврзан со работата на инспекциската служба:
*
*


(МK) Полињата со * се задолжителни.
(МK) Ве молиме внесете ги следните податоци за правниот лек/правното средство кое сте го искористиле:(МK) Ве молиме внесете ги следните податоци за документот со кој ви е одговорено на поднесениот правен лек/правно средство:(МK) Ве молиме внесете ги Вашите податоци за идентификација и комуникација:
Fields with * are required.
(МK) Напомена:

As a submitter, you can choose to submit your complaint anonymously. However, in that case, in accordance with Article 72, paragraph (3) of the Law on Inspection, the Inspection Council will be unable to act, "... unless the content of the initiative does not raise an issue of public interest determined by law or is necessary removal of an immediate danger to the life and health of people or property of greater value or the environment. " Additionally, if you submit your complaint anonymously, we will be unable to communicate with you, ie we will not be able to inform you of the outcome of your complaint.

Anonymous

The web portal was developed with the support of the EBRD Project - "Support to improve effectiveness of the inspection services in Northern Macedonia ". The information published on this website does not reflect the views of the European Bank for Reconstruction and Development or the Government of Luxembourg.

Bul: Dame Gruev 3, block 2, local 5

1000 Skopje

Republic of North Macedonia

Contact telephone: +389 (0)2 3121 077

Email address: contact@is.gov.mk