Inspectors


Почитувани инспектори,

Согласно член 3, точка 3 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19), „инспектор е службено лице со овластувања, одговорности, права и обврски утврдени со закон, кое врши инспекциски надзор“. Во тој контекст, вие инспекторите имате самостојност и независност во вршењето на инспекцискиот надзор и во преземањето на инспекциски мерки утврдени со закон, се разбира во рамките на овластувањата и надлежностите кои се утврдени со овој или друг закон.

Законот посветил големо внимание на вас и многу прецизно и детално ги пропишал вашите права, но и обврски. Тие се детално регулирани во поглавјата VI – IX. Новиот закон прави голема реформа во системот на вработувањето на инспекторите и во овој дел тој се применува за сите инспектори вработени во инспекциските служби на централно и на локално ниво. Со членот 38 од законот јасно се утврдува дека инспекторите се, пред сѐ, административни службеници од категориите Б и В. Дополнително, во согласност со Законот за административни службеници, во членот 39 од законот се опишани звањата за инспекторите утврдени.

 

 

The web portal was developed with the support of the EBRD Project - "Support to improve effectiveness of the inspection services in Northern Macedonia ". The information published on this website does not reflect the views of the European Bank for Reconstruction and Development or the Government of Luxembourg.

Bul: Dame Gruev 3, block 2, local 5

1000 Skopje

Republic of North Macedonia

Contact telephone: +389 (0)2 3121 077

Email address: contact@is.gov.mk